Social Media Kit

Links: ENGLISH, ESPAÑOL, 中文, TIẾNG VIỆT

ENGLISH

Sample Posts

Modify these texts to suit your needs.

 • Have you ever had trouble paying your electricity and gas bill? Want to keep your lights on? Help us create solutions that will keep East Bay residents connected. Talk to us about your utility bill and earn $100 or a free laptop! Fill out this form to apply.
 • Some East Bay zip codes are twice as likely as other areas in California to experience utility shutoffs by PG&E due difficulty paying the bill. Have you experienced utility shutoffs? Do you have energy debt? Want to be part of the solution? Join a Focus Group to share your experiences with your utility bill and receive a $100 thank you or a free laptop. Fill out this form to apply.

Hashtags

Please use #ConnectedCommunities in all social media posts along with any of the other hashtags below if you would like. You may also create your own!

 • #ConnectedCommunities
 • #KeepTheLightsOn
 • #ConnectedEastBay
 • #EBCE
 • #EastBayCommunityEnergy
 • #EnergySolutions
 • #EndEnergyDebt
 • #EnergyDemocracy
 • #CleanPowertothePeople
 • #EnergyEquity
 • #ClimateEquity
 • #EnergyResilience
 • #GrowEnergyWealth

Flyers

Download these flyers and use them in your social media posts. (Images from EBCE website)


ESPAÑOL

Publicaciones de muestra

Modifique estos textos para adaptarlos a sus necesidades.

 • ¿Alguna vez ha tenido problemas para pagar su factura de luz y gas? ¿Quieres mantener las luces encendidas? Ayúdenos a crear soluciones que mantendrán conectados a los residentes de East Bay. ¡Háblenos sobre su factura de servicios públicos y gane $100 o una computadora portátil gratis! Complete este formulario para aplicar.
 • Los residentes de East Bay tienen el doble de probabilidades que otros residentes del norte de California de sufrir cortes de servicios públicos por parte de PG&E debido a la dificultad para pagar la factura. ¿Ha experimentado cortes de servicios públicos? ¿Tiene una deuda energética? ¿Quieres ser parte de la solución? Únase a un grupo de enfoque para compartir sus experiencias con su factura de servicios públicos y reciba un agradecimiento de $100 o una computadora portátil gratis. Complete este formulario para aplicar.

Etiquetas

Utilice #ConnectedCommunities en todas las publicaciones de redes sociales junto con cualquiera de los otros hashtags a continuación si lo desea. ¡También puedes crear el tuyo propio!

 • #ConnectedCommunities
 • #ComunidadesConectadas
 • #LucesEncendidas
 • #EastBayConectado
 • #EBCE
 • #EastBayCommunityEnergy
 • #SolucionesEnergéticas
 • #FinDeLaDeudaEnergética
 • #DemocraciaEnergética
 • #EnergíaLimpiaParaLaGente
 • #EquidadClimática
 • #AumentarlaRiquezaEnergética

Folletos

Descargue estos folletos y utilícelos en sus publicaciones en las redes sociales. (Imágenes del sitio web de EBCE)


中文

樣本

請修改字體來適合您。

 • 您在支付電煤帳單時有遇到的困難嗎?您想繼續享用電煤氣嗎?請協助我們找辦法讓東灣居民的社區連接到電網。請分享一下您在煤電服務方面的經歷。您可得到$100現金津貼或一台免費的筆記本電腦。如果您有興趣,請填寫此表格和提供一些有關您的質料
 • 看比例在PG&E服務地區範圍,東灣居民被PG&E断電率(由于负有雜費债务)是比全州居民斷電率高兩倍。您的煤電有沒有被斷過?您有雜費債務嗎?您想幫助找解決辦法嗎?請參與我們的焦點小組並分享您在煤電服務方面的經歷。您會得到$100現金津貼或一台免費的筆記本電腦。請填寫此表格

標籤

請在所有社交媒體帖子里使用#ConnectedCommunities以及下面其他的標籤。您也可以創建自己的標籤!

 • #ConnectedCommunities
 • #KeepTheLightsOn
 • #ConnectedEastBay
 • #EBCE
 • #EastBayCommunityEnergy
 • #EnergySolutions
 • #EndEnergyDebt
 • #EnergyDemocracy
 • #CleanPowertothePeople
 • #EnergyEquity
 • #ClimateEquity
 • #EnergyResilience
 • #GrowEnergyWealth

傳單

下載這些傳單,並在您的社交媒體帖子中使用它們。 (圖片來自EBCE網站)


TIẾNG VIỆT

Sample Posts

Modify these texts to suit your needs.

 • Bạn có bao giờ gặp khó khăn với việc thanh toán hoá đơn tiền điện chưa? Hãy giúp chúng tôi tìm kiếm những giải pháp để giúp cư dân East Bay luôn kết nối vào lưới điện. Trò chuyện với chúng tôi về hoá đơn tiền điện của bạn và kiếm $100 hoặc một laptop miễn phí. Điền đơn này để nộp đơn tham gia!
 • Cư dân East Bay có nguy cơ bị PG&E ngắt điện vì gặp khó khăn chi trả tiền điện cao gấp 2 lần so với cư dân ở những địa phận khác của Bắc California. Bạn đã có bao giờ bị cắt điện? Bạn có bị nợ hoá đơn tiền điện không? Bạn có muốn trở thành một phần của giải pháp? Hãy tham gia nhóm trọng tâm của chương trình chúng tôi để chia sẻ trải nghiệm của bạn đối với hoá đơn tiền điện và nhận $100 thay lời cảm tạ hoặc một chiếc laptop miễn phí. Điền đơn này để nộp đơn tham gia!

Hashtags

Hãy dùng hashtags #ConnectedCommunities hoặc bất kỳ hashtags nào dưới đây trong những bài viết mạng xã hội của bạn. Bạn cũng có thể tạo nên hashtag của riêng bạn!

 • #ConnectedCommunities
 • #KeepTheLightsOn
 • #ConnectedEastBay
 • #EBCE
 • #EastBayCommunityEnergy
 • #EnergySolutions
 • #EndEnergyDebt
 • #EnergyDemocracy
 • #CleanPowertothePeople
 • #EnergyEquity
 • #ClimateEquity
 • #EnergyResilience
 • #GrowEnergyWealth

Tờ rơi

Tải những tờ rơi này và dùng nó trong những bài viết mạng xã hội của bạn (hình ảnh từ trang web EBCE)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s