Hãy tham gia vào nhóm trọng tâm trực tuyến của chúng tôi!

E/J Solutions đang tổ chức một số nhóm trọng tâm trực tuyến (nhóm thảo luận video có 5-6 người) để tìm hiểu thêm về những vấn đề cư dân East Bay đang đối mặt đối với hoá đơn tiền khí và điện. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về giải pháp. East Bay Community Energy (EBCE) muốn tạo ra các chương trình để giúp cư dân East Bay tiếp tục kết nối và sử dụng điện.

Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng điền vào đơn dưới đây để cho chúng tôi biết về bạn!

Đơn này sẽ có thế mất 5-10 phút để hoàn thành. Nếu bạn được chọn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sau 1-2 tuần.